KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że:

 

  1. Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Przychodnia Weterynaryjna „Nad Brdą” Anna Kochowicz w Bydgoszczy, ul. Bulwary 1A, 85-056 Bydgoszcz , tel.: 52 349 38 99, adres e-mail przychodnia.nadbrda@gmail.com Może się Pani/Pan kontaktować z nami w następujący sposób: listownie, telefonicznie, e-mailem.

  1. Dane osobowe przetwarzane będą po uzyskaniu Państwa zgody oraz w celach bezpośrednio związanych z usługami, które świadczy Przychodnia Weterynaryjna „Nad Brdą

  1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, do czasu zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego ich dalszego przetwarzania.

  1. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym (podmioty przetwarzające (firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód)

  1. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  1. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  1. Realizacja przez podmiot Przychodnia Weterynaryjna „Nad Brdą” Anna Kochowicz  Państwa uprawnień przewidzianych RODO nie stoi w sprzeczności z obowiązkami przewidzianymi w przepisach szczegółowych, a w szczególności nie będzie naruszać stosownych przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381)